Szkoły ekonomii

Szkoły ekonomii

2023-04-15 Bez kategorii 0

Ten wpis będzie o szkołach  nurtach ekonomii, które powstały na przestrzeni wieków.

Ekonomia Austriacka, często nazywana także szkołą austriacką lub szkołą ludzi, jest szkołą ekonomiczną, która rozwinęła się w Austrii w XIX wieku i która skupia się na analizie długoterminowych trendów gospodarczych i ich przyczynach. Szkoła austriacka uważa, że gospodarka rynkowa jest najlepszym sposobem organizacji gospodarczej i że interwencja państwa w gospodarkę powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

Głównymi założeniami ekonomii austriackiej są:

Indywidualizm metodologiczny: Szkoła austriacka skupia się na analizie decyzji indywidualnych podmiotów gospodarczych i ich wpływu na rynek.

Teoria subiektywnej wartości: Szkoła austriacka uważa, że wartość towarów i usług jest uzależniona od indywidualnych preferencji i oczekiwań konsumentów.

Teoria pieniądza: Szkoła austriacka uważa, że pieniądz jest produktem rynkowym, a nie tworem państwowym, i że jego rola w gospodarce zależy od popytu na niego.

Teoria konkurencji: Szkoła austriacka uważa, że konkurencja jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej i że interwencja państwa w konkurencję jest szkodliwa.

Teoria cykli gospodarczych: Szkoła austriacka uważa, że cykle gospodarcze są spowodowane przez zmiany w strukturze inwestycji i że interwencja państwa w cykl gospodarczy może prowadzić do pogłębienia kryzysu.

Ekonomiści austriaccy, tacy jak Carl Menger, Ludwig von Mises i Friedrich Hayek, byli znaczącymi postaciami w rozwoju ekonomii austriackiej i ich prace wpłynęły na tę szkołę myślenia. Ich prace dotyczyły różnych obszarów ekonomii, takich jak teoria pieniądza, teoria konkurencji, teoria cykli gospodarczych i teoria wiedzy.

Ekonomia austriacka zyskała szczególne znaczenie w drugiej połowie XX wieku, kiedy jej zwolennicy, tacy jak Milton Friedman i George Stigler, stali się znaczącymi postaciami w rozwoju ekonomii neoliberalnej. Szkoła austriacka jest również często cytowana w debatach dotyczących polityki gospodarczej, takich jak polityka pieniężna i fiskalna, oraz w debatach dotyczących wolności gospodarczej i interwencji państwa w gospodarkę.

Ekonomia austriacka nie jest jednak bez krytyki. Jej krytycy twierdzą, że szkoła ta zbytnio skupia się na indywidualnych decyzjach i zbyt mało uwagi poświęca instytucjom i strukturze rynku, co prowadzi do niedoszacowania wpływu zewnętrznych czynników na gospodarkę. Inni krytycy twierdzą, że ekonomia austriacka jest zbyt optymistyczna co do możliwości rynku i zbyt pesymistyczna co do możliwości interwencji państwa w gospodarkę.

Ekonomia austriacka ma również swoje ograniczenia w zakresie badań empirycznych. Szkoła ta skupia się głównie na teorii i analizie długoterminowych trendów gospodarczych, a nie na badaniu konkretnych zjawisk gospodarczych w konkretnym czasie i miejscu. W związku z tym ekonomia austriacka może mieć trudności z tłumaczeniem krótkoterminowych zmian w gospodarce i ich przyczyn.

Pomimo tych ograniczeń, ekonomia austriacka pozostaje ważnym nurtem myślenia ekonomicznego
i jej idee są nadal szeroko dyskutowane i badane przez ekonomistów na całym świecie.

Przeciwieństwem szkoły austriackiej mogą być inne szkoły ekonomiczne, takie jak szkoła keynesowska lub szkoła neoklasyczna.

Szkoła keynesowska, założona przez Johna Maynarda Keynesa, skupia się na roli państwa
w stabilizowaniu gospodarki poprzez interwencję fiskalną i monetarną. Zgodnie z teorią keynesowską, rynki nie zawsze działają prawidłowo i mogą prowadzić do recesji i bezrobocia, dlatego państwo powinno włączyć się do gospodarki, aby pobudzić popyt i stymulować wzrost gospodarczy.

Szkoła keynesowska to nazwa przyjęta dla określenia grupy ekonomistów, którzy przyjmowali poglądy Johna Maynarda Keynesa, brytyjskiego ekonomisty i myśliciela politycznego, który żył
w latach 1883-1946. Keynes był znanym zwolennikiem interwencji państwa w gospodarce w celu jej stabilizacji i poprawy warunków życia ludności. Jego główne dzieło, „General Theory of Employment, Interest, and Money” (Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza), opublikowane w 1936 roku, stało się ważnym punktem odniesienia dla ekonomistów i polityków, którzy dążyli do znalezienia sposobów na radzenie sobie z kryzysami gospodarczymi i zapewnienie stabilności i dobrobytu społeczeństwu. W szkole keynesowskiej uważa się, że państwo może i powinno interweniować
w gospodarce, stosując różne narzędzia, takie jak polityka fiskalna (tzw. keynesizm fiskalny) i polityka monetarna, aby zapobiegać recesjom i poprawiać sytuację gospodarczą.

Poglądy Keynesa, a tym samym szkoła keynesowska, były szczególnie popularne po II wojnie światowej, kiedy wiele krajów stosowało politykę fiskalną i monetarną opartą na jego teoriach.
W ramach polityki fiskalnej państwo może zwiększać wydatki lub zmniejszać podatki, aby zwiększyć popyt i wspomóc gospodarkę. Polityka monetarna to natomiast działania banku centralnego, takie jak regulacja stóp procentowych czy emisja pieniądza, które mają wpływ na poziom inflacji
i zatrudnienia.

Szkoła keynesowska została zaatakowana przez inne nurty ekonomiczne, takie jak szkoła neoklasyczna czy szkoła austriacka, które krytykowały jej podejście do roli państwa w gospodarce
i twierdziły, że interwencja państwa może prowadzić do negatywnych skutków, takich jak inflacja czy ograniczenie swobody gospodarczej. Mimo to, poglądy Keynesa nadal są ważnym elementem debaty ekonomicznej i są często wykorzystywane przez rządy na całym świecie w celu zaradzenia kryzysom gospodarczym i poprawienia warunków życia społeczeństwa.

Szkoła neoklasyczna, założona przez Alfreda Marshalla, skupia się na założeniu, że rynki działają prawidłowo i że popyt i podaż determinują ceny i ilości na rynku. Zgodnie z teorią neoklasyczną, interwencja państwa w gospodarkę jest niepotrzebna lub nawet szkodliwa, ponieważ może zakłócać prawidłowe działanie rynku.

Szkoła neoklasyczna to nazwa przyjęta dla określenia grupy ekonomistów, którzy przyjmują poglądy oparte na teoriach klasycznych, takich jak Adam Smith czy David Ricardo, ale rozwijają je i uzupełniają o nowe elementy. Szkoła neoklasyczna uważa, że gospodarka rynkowa działa najlepiej, gdy jest swobodna i niezależna od interwencji państwa, a równowaga rynkowa zostanie osiągnięta naturalnie, jeśli indywidualni decydenci będą działać w swoim własnym interesie.

Szkoła neoklasyczna zakłada, że rynki są efektywne i indywidualni decydenci posiadają pełną wiedzę o rynku oraz dokonują racjonalnych wyborów. Według tej szkoły, rząd powinien pozostawać w cieniu i nie ingerować w działalność gospodarczą, pozostawiając rynkowi swobodę działania.

W porównaniu do szkoły austriackiej, szkoła keynesowska i neoklasyczna są bardziej skłonne do uznawania roli państwa w gospodarce i są mniej sceptyczne wobec możliwości interwencji państwa w celu poprawy funkcjonowania rynku.

Powyższy wpis został utworzony za pomocą ChatGPT.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *